Statuten

regels

Graag heten wij je van harte welkom als (aankomend) lid van onze vereniging.

HEOBDIC is op 10 Juni 2011 ontstaan uit de spontane breinen van enkele Iphone-liefhebbers die op dat moment al teveel drank op hadden. Sinds 23 juni 2011 zijn we een officiële vereniging met statuten die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Knoophandel in Groningen.

We zijn een kleine, hechte club van ongeveer 16 leden, die het best omschreven kan worden als een vriendenclub, waarbij gezelligheid hoog in het vaandel staat. Wij hopen dat je je snel zult thuis voelen bij de vereniging en wensen je uiteraard veel Iphone-plezier.

Dit boekje is bedoeld als wegwijzer van de belangrijkste regels en gebruiken binnen onze vereniging. In het geval van onduidelijkheden of vragen kun je altijd terecht bij mij of één van de andere bestuursleden. Hun namen en telefoonnummers vind je verderop in dit boekje.

- Olav van Bruggen


 

Bestuur en organisatie

Ook een relatief kleine Iphone-club als de onze kan niet zonder enige vorm van organisatie. Bij de HEOBDIC wordt deze gevormd door een vereniging en het bestuur.

Het doel van de vereniging is het bepalen van een toekomstvisie en het ontwikkelen van een plan. Dit plan moet er voor zorgen dat de vereniging langzaam kan expanderen maar zeker niet te snel, dit plan voorziet in een behoefte die in de regio Delfzijl en omstreken (exclusief Farmsum) niet kan worden ingevuld door louter bier alleen.

Aan het eind van ieder jaar legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid tijdens de Algemene Ledenvergadering. Wie het daar dan niet mee eens is zal onmiddellijk worden geroyeerd als lid. De ledenadministratie wordt gevoerd door Harm Helder de Vieze voorzitter.

 

  • Olav van Bruggen – Voorzitter (Dictator)
  • Sjois te Blaaauw – Penningmeesteres (voor de centjes)
  • KorteRobbie – Secretaris en technisch materieel
  • Harm Helder – Vieze voorzitter (laatste woord)

 


 

Correspondentieadres:

HEOBDIC
Oude Schans 14
9934 CR Delfzijl

 


 

Aanbrengen van nieuwe leden

Het aanmelden van nieuwe leden dient bij het bestuur op één van de clubavonden te gebeuren. Hier zal uitvoerig over vergaderd worden. Tijdens deze vergaderingen zal er worden gekeken naar kwaliteiten en vermogen van de kandidaat. Alleen kandidaten die een meerwaarde vormen voor de club mogen uiteindelijk deelnemen. Alle afvallers raden we aan het te proberen bij de “Zeehondjes club”.

Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan om onuitgenodigde niet leden mee te nemen naar het clubhuis op clubavonden. Een ieder die deze regel overtreed riskeert sancties voor zichzelf en de deelnemend kandidaat.

 


 

Contributie en inschrijfgeld

Seniorleden, juniorleden, rustende leden en dagrecreanten betalen een jaarlijkse contributie, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De jaarlijks door de HEOBDIC vastgestelde bondsbijdrage is in de contributie begrepen.
De betaling van de totale contributie moet gebeuren vóór 1 januari, waarbij de boekdatum van de bank bepalend is.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken vóór het einde van het verenigingsjaar (artikel 6 lid 2 van de statuten), zijnde voor de algemene ledenvergadering. Wordt hieraan niet voldaan, dan blijf je contributieplichtig.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd (artikel 6 lid 7 van de statuten).

Bij te late betaling zal een boete in rekening worden gebracht, waarvan de hoogte tijdens de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bij het in gebreke blijven van betaling kan het bestuur overgaan tot opzegging, conform artikel 6 lid 3 van de statuten.
Vanaf het derde gezinslid wordt een korting verleend op de door dat gezinslid verschuldigde contributie. De omvang van de korting wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
Voor een lidmaatschap dat ingaat op of na 1 juli van het lopende jaar geldt een korting van 50 % op de jaarcontributie.
Nieuwe leden moeten naast de contributie een entreegeld betalen, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
De ledenlijst ligt ter inzage in het clubhuis. Een eigen exemplaar kun je opvragen bij de Ledenadministratie. De statuten liggen ter inzage bij de secretaris.

 


 

Activiteiten

De activiteitencommissie organiseert gedurende het hele jaar regelmatig activiteiten. De commissie nodigt de leden hiervoor uit door middel van een mailing. Ook vind je in het clubblad, tot twee tot drie keer per jaar verschijnt de nodige informatie. Informatie over activiteiten vind je ook op het mededelingenbord in het clubhuis en/of onze website www.heobdic.nl

 


 

Iphone lessen

Alleen voor leden bestaat de mogelijkheid om iPhone lessen te volgen. De lessen worden verzorgd door een externe, professionele iPhone leraar. Deze worden gegeven op donderdagavond. Er is één tafel voor de lessen beschikbaar in het clubhuis. Deze tafel is tijdens de lessen niet beschikbaar om vrij te drinken of voor de gangbang-avond. De lestijden vind je op het mededelingenbord in het clubhuis.

Alle leden ontvangen ruim voor de start van een nieuw lesblok informatie. Deze informatie zal ook te vinden zijn op de website!

 


 

Accommodatie

Toegang clubhuis: Het clubhuis voor alsnog gevestigd in de Missouri, Eemskanaal ZZ te Delfzijl. Dit Clubhuis is afgesloten door middel van een deur. De sleutel hiervan (tevens sleutel van de tapinstallatie) kun je aanvragen bij Jessy. Hiervoor ben je een borg van € 15,– verschuldigd.

 


 

Parkeren

Parkeren kun je in de daarvoor bestemde vakken op de parkeerplaats. Gezien het geringe aantal parkeerplaatsen adviseren we iedereen zoveel mogelijk met de fiets te komen. Je plaatst je fiets in de daarvoor bestemde rekken. Bestuursleden hebben ten alle tijden een voorrangspositie op de beste plekken.

 


 

Consumpties

Met uitzondering van activiteiten en toernooien is er géén barbezetting en moet je voor je eigen consumpties zorgen. Je tekent al je consumpties af op de daarvoor bestemde kaarten. Vul altijd je volledige naam in en niet alleen je voornaam en dateer de kaart.

Voor het weggaan onderteken je de kaart en deponeer je deze in de daarvoor bestemde brievenbus achter de bar, naast de muziekinstallatie. Aan het eind van de maand wordt de rekening opgemaakt en het verschuldigde bedrag door middel van automatische incasso van je rekening afgeschreven. Over eventuele te hoge bar-kaarten kan niet worden gecorrespondeerd. Jessy heeft hier een definitieve stem in. Punt !!

Je begrijpt dat dit unieke bar-systeem volledig is gebaseerd op vertrouwen en rekenen hierbij dan ook op je medewerking.

Nieuwe kandidaten kunnen “good will” creëren door consumpties voor de leden en vooral het bestuur te halen, hierdoor zullen ze sneller tot volledige leden worden gezien. Onthoud echter wel dat daar erg veel consumpties voor nodig zijn.


 

Gebruik accommodatie

Om ervoor te zorgen dat het clubhuis netjes blijft, vragen we je de volgende regels in acht te nemen:

  • Na het drinken bek af vegen vóór het betreden van de kantine
  • Bar, toilet en clubruimte netjes achterlaten
  • Afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken
  • Glazen en kopjes afwassen of in de vaatwasser zetten

 


 

Gedrag op en rond de Bar

Omdat we met onze Bar grenzen aan de openbare weg met daaraan bewoners, verwachten we van iedereen dat hij zich in acht neemt voor wat betreft (geluid) overlast.

Er wordt niet alleen gedronken, indien je dorst hebt dan bestel je maar gewoon een rondje… En anders wacht je lekker af met je zuinige bek.